×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 سخنرانی ها:

10 مقاله برتر عفونت و نقص ایمنی در سال 2023: دکتر مسعود مردانی 

عفونت های قارچی در بیماران بدخیمی خونی: دکتر داود یادگاری نیا

Indirect effects of CMV Infection in Renal Transplantation دکتر بهزاد عین اللهی 

پیشگیری از بیماریهای عفونی در دریافت کننده گان فرآورده های بیولوژیک: دکتر آرمان احمد زاده

مقاومت به آزول ها در ایران: دکتر محمد تقی هدایتی

سیر پیشرونده سرطان در بیماران اچ ای وی: دکتر سید علی دهقان منشادی/ دکتر شبنم طهرانی

 

 

پانل ها:

پانل موکورمایکوزیس: دکتر علی احمدی/ دکتر کیهان محمدی

پانل کنترل عفونت در بیماران نقص ایمنی: دکتر فهیمه هداوند

پانل مقاومت باکتریایی در بیماران نقص ایمنی: دکتر پیام طبرسی، دکتر کیانوش کمالی

پانل غربالگری قبل از پیوند: دکتر مهشید مهدیزاده

پانل Antimicrobial Prophylaxis in Patients Undergoing Hematopoietic Stem Cell Transplantation: دکتر مانا بازی برون

پانل درمان عفونت های قارچی در بیماران نقص ایمنی: دکتر آتوسا حکمی فرد 

پانل پیوند کبد و عوارض عفونی در بیمارستان طالقانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

پانل گراند راند:

دکتر رزیتا خداشاهی

دکتر منیره کمالی

دکتر شبنم طهرانی

دکتر فرشته غیاثوند

دکتر الهه نصری

دکتر آیدین پورکاظمی

 

 

تنظیمات قالب