×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اعضای غیر هیات علمی مرکز

 

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی  سمت

آذر درویشی

Google Scholar

کارشناس ارشد مدیریت دولتی کارشناس مسئول امور آموزشی و امور پژوهشی مرکز

بیتا پورکاوه

Google Scholar

کارشناس ارشد مامایی مدیر اجرایی مجله ArchCID

دکتر امیر حسین عقدائی

پزشک عمومی پزشک سرباز وظیفه و پژوهشگر مرکز

زینب ناصر زاده

 

کارشناس ارشد مطالعات زنان متصدی امور دفتری مرکز

علی حسن همتی

دیپلم مسئول کتابخانه

 

 

تنظیمات قالب