×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

 

 

دکتر داود یادگاری نیا

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری
مرتبه علمی: استاد

d.yadegarynia@gmail.com 
مشاهده رزومه

سامانه علم سنجی

Google Scholar

Scopus

ORCID ID: 0000-0001-9121-0844

دکتر مسعود مردانی

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری/فلوشیپ بیماریهای عفونی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی و پیوند

سردبیر مجلی علمی - پژوهشی ArchCID
مرتبه علمی: استاد

drmasoudmardani@yahoo.com 
مشاهده رزومه

سامانه علم سنجی

Google Scholar

Scopus

ORCID ID: 0000-0001-7236-9710

دکتر لطیف گچکار

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری
مرتبه علمی: استاد

latifgachkar@yahoo.com 
مشاهده رزومه

Google Scholar

Scopus

ORCID ID: 0000-0002-5314-5022

دکتر حسین گودرزی

دکترای تخصصی میکروب شناسی پزشکی

عضو هیأت موسس مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری
مرتبه علمی: استاد

hgod500@yahoo.com

مشاهده رزومه

سامانه علم سنجی

Google Scholar

Scopus

ORCID ID: 0000-0002-3052-6447

دکتر شهنام عرشی

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری
مرتبه علمی: استاد

sh.arshi@gmail.com 

مشاهده رزومه

 

سامانه علم سنجی

Google Scholar

Scopus

ORCID ID:0000-0003-0103-7596 

 

دکتر فاطمه فلاح

دکترای تخصصی میکروب شناسی پزشکی

عضو هیأت موسس مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری
مرتبه علمی: استاد

drfafallah@gmail.com 

مشاهده رزومه

سامانه علم سنجی

Google Scholar

Scopus

ORCID ID: 0000-0002-5902-0845

دکتر شهناز سالی

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری
مرتبه علمی: استاد

dr.shsali@gmail.com 

مشاهده رزومه

سامانه علم سنجی

Google Scholar

Scopus

ORCID ID: 0000-0001-8494-0611

دکتر مهرداد حقیقی

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری
مرتبه علمی: دانشیار

mehrdad_pana@yahoo.com 

مشاهده رزومه

 

سامانه علم سنجی

Google Scholar

Scopus

ORCID ID: 0000-0003-3139-3225

 

دکتر فهیمه هداوند

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری/ فلوشیپ کنترل و پیشگیری عفونت بیمارستانی

عضو هیأت علمی نیمه وقت مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری
مرتبه علمی: دانشیار

fahimehadavand140@gmail.com 

مشاهده رزومه

سامانه علم سنجی

Google Scholar

Scopus

ORCID ID: 0000-0002-6565-1344

دکتر سارا ابوالقاسمی

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری/ فلوشیپ بیماریهای عفونی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی و پیوند

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری
مرتبه علمی: دانشیار

saraabolghasemi1@gmail.com 

مشاهده رزومه

سامانه علم سنجی

Google Scholar

Scopus

ORCID ID: 0000-0001-7117-6079

دکتر شبنم طهرانی

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری/ فلوشیپ HIV/AIDS

عضو هیأت علمی نیمه وقت مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری

مرتبه علمی: دانشیار

tehrani.shabnam89@yahoo.com 

مشاهده رزومه

سامانه علم سنجی

Google Scholar

Scopus

ORCID ID: 0000-0001-7005-5398

دکتر ایلاد علوی درزم

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری/ فلوشیپ بیماریهای عفونی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی و پیوند

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری
مرتبه علمی: استادیار

ilad13@yahoo.com 

مشاهده رزومه

سامانه علم سنجی

Google Scholar

Scopus

ORCID ID: 0000-0002-4440-335X

دکتر محمد فرح بخش

عضو هیات علمی بخش بیماریهای عفونی و گرمسیری بیمارستان امام حسین (ع)

مرتبه علمی: استادیار


متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

m_farahbakhsh@gmail.com 

m.farahbakhsh@sbmu.ac.ir

مشاهده رزومه

 

سامانه علم سنجی

Google Scholar

Scopus

ORCID ID: 0000-0003-4205-5176

 

 

 

 
با سلام با سپاس از داوری پروپوزال و نظر ارزنده داور محترم، دقیقا در همین راستا مطالعه دیگری برای بررسی تمامی موارد اسپوندیلودیسکیت (از هر حیث) و بررسی ارزش تشخیصی نمونه برداری از مهره به عنوانی یکی از اهداف در مرکز توسعه تحقیقات لقمان با همکاری اعضای محترم بخش عفونی و رادیولوژی و نیز جراحی اعصاب بیمارستان لقمان به ثبت رسیده و مورد تایید اولیه قرار گرفته است. پروپوزال پیش رو برای تعیین ارزش تشخیصی در دنیا به ورت مطالعه سیستماتیک (از مطالعات منتشر شده) انجام میشود. نهایتا با انجام این مطالعه نتایج برای مطالعه مذکور در لقمان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. با سپاس
تنظیمات قالب