×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تاریخ موافقت اصولی مرکز: 1382/2/17
 
 

 

تاریخچه مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری:

مرکزتحقیقات بیماریهای عفونی وگرمسیری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فعالیت رسمی خود را از سال 1382 با برخورداری از محققین و اساتید صاحب نام کشور شروع کرده است.

فعالیت های این مرکز عمدتا شامل پژوهش در خصوص پیشگیری، تشخیص، درمان و کنترل عوارض بیماریهای عفونی و علوم مرتبط با آن است.

تنظیمات قالب