×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

محورهای مقالات سمینار ایدز:

1-مدیریت پساکرونای HIV در کشور

2- اپیدمیولوژی HIV در جهان و تغییرات اپیدمیولوژیک تازه در ایران

3-تازه های تشخیصی در بیماران HIV

4-HIV در گروه های آسیب ­پذیر به خصوص زنان و کودکان

5-پیشگیری از HIV با تاکید بر پیشگیری قبل از تماس

6-استراتژی پیشگیری به عنوان درمان HIV

7-تازه های دارو درمانی در بیماری HIV

8-جنبه­ های روانشناختی HIV

تنظیمات قالب