×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

چشم انداز مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری:

این مرکز در نظر دارد به عنوان معتبرترین مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری منطقه مدیترانه­ ای شرقی شناخته شود. 

 

ماموریت های مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری برای رسیدن به اهداف فوق عبارتند از : 

زمینه سازی و اجرای پژوهش های کاربردی بیماریهای عفونی و علوم مرتبط

ایجاد نظام اولویت بندی پژوهشی در مرکز

شناسایی و تعامل با مراکز ذیربط

بسترسازی و ایجاد فضای مناسب برای پژوهش

تنظیمات قالب