×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

ردیف

عناوین کتابها

اسامی نویسندگان

سال انتشار

1

برخورد علمی با هپاتیت ویروسی

دکتر شهناز سالی،

دکتر داود یادگاری نیا

1394
2 English for Patient communication دکتر زهره امین زاده

 

1390

3

رویکرد به بیماریهای عفونی بر بالین بیماران اورژانس

دکتر مصطفی علوی مقدم، دکتر محمدمنوچهری فر، دکتر داود یادگاری نیا

1388

4

نگارش تاریخچه علمی، نامه و توصیه نامه به زبان انگلیسی

دکتر سعید زارعین دولاب

1388

5

تب و اخلاط

دکتر مهدی بشارت

1388

6

HIV/AIDS در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

دکتر داود یادگاری نیا

1386

7

شناخت مارهای سمی و درمان آن در ایران از دودیدگاه

دکتر مهدی بشارت

1386

8

تب از دو دیدگاه قدیم وجدید

دکتر  مهدی بشارت

1385

9

5 دقیقه مشاوره عفونی

دکتر داود یادگاری نیا، دکتر افشین محمدعلیزاده،دکتر اورنگ ایلامی

1384

10

اصول تهیه پیشنهادیه پروژه های پژوهشی - روش تحقیق سطح اول

دکتر لطیف گچکار

1384

11

راهنمای تجویز آنتی بیوتیکها

جمعی از پزشکان انجمن متخصصین بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران -انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور

1382

12

کتاب جامع بهداشت عمومی

دکتر مسعود مردانی، دکتر اورنگ ایلامی

1382

13

تب دره ریفت

دکتر مسعود مردانی، دکتر مجیدمرجانی

 

1382

14

گراند راند بخش عفونی

دکتر مهدی بشارت

1382

15

جمله ها و نکته ها

دکتر مهدی بشارت

1382

16

جنون گاوی بیماری عفونی نوظهور

دکتر مهدی بشارت

1380

17

بیماری های عفونی نوپدید قرن 21

دکتر مهدی بشارت

1380

 
 
فناوری های کمک باروری و بیماریهای عفونی
تنظیمات قالب