×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

نام طرح مجریان
بررسی اپیدمیولوژی کم خونی درافرادHIVدربیماران مراجعه کننده به مراکزمشاوره رفتاری وبخشهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی دکتر گچکار-دکتر امین زاده
بررسی شیوع آلودگی به ویروسHIV وHEPATITIS B&C وابتلا به STIوشیوع اعتیاد تزریقی  در جمعیت زنان دارای رفتار جنسی پر خطر  در استان تهران دکتر نعمتی
بررسی شیوع آلودگی به ویروس  HIV,HEPATITISB&C در معتادان تزریقی شهرستان ورامین دکتر نعمتی
بررسی اثر آپتوزیس و مهار الحاق فاگوزوم به لیزوزوم بروسلاسیس بر روی نوتروفیل های انسانی سالم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتر اسلامی-دکتر گودرزی
بررسی اثرضدمیکروبی روغن های اسانسی زیره،اکلیل کوهی واسطوخودوس رویتر دکتر گچکار -دکتر رسولی
بررسی فراوانی TTVدر بیماران همودیالیزی مزمن شهرستان تبریز دکتر گچکار -دکتر طارمی
بررسی فراوانی TTVدر مراجعان به سازمان انتقال خون تبریز دکتر گچکار -دکتر طارمی
ارزیابی اینوتیرو فعالیت های ضد میکروبی وآنتی اکسیدانی و شناسایی ترکیبات شیمیایی روغنهای اسانسی خلال دندان ،پونه و مورد دکتر یادگاری-دکتر رضایی
تعیین همبستگی بین مقدارCD4وپروفیل چربی دربیماران مبتلا به عفونت HIV دکتر رمضانی
مقابسه اثر گیاه روناس با آنتی بیونیک های رایج بر روی باکتریهای بی هوازی عامل عفونت های گوارش دکتر فیاض
بررسی مقایسه ای تشخیص لژیونلا به دو روش کشت خلط و الایزا جهت آنتی ژنهای ادراری در مبتلایان به عفونت حاد تنفسی دکتر گودرزی
تعیین اولویت های پژوهشی بیماریهای عفونی در سال 1383 دکتر گچکار-دکتر کلاهی
تهیه بانک اطلاعاتی بیماریهای عفونی در سال 1383 دکتر گچکار-دکتر کلاهی
پاسخ آنتی بادی به واکسبناسیون  هپاتیت Bدر بیماران همودیالیزی مزمن دکتر امین زاده
بررسی فراوانی آنتی بادی بر علیه ویروس هپاتیت Eدر مراجعان به سازمان انتقال خون همدان در سال 1383 دکتر رضا زاده-حاجیلویی
بررسی فراوانی پروتئین آوری در افرادHIVمثبت مراکز مشاوره رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتر رمضانی
بررسی شیوع کونژونکیتویت آدنو ویروسی به روش PCRو کشت سلولی در بیمارستانهای شهید لبافی نژاد و امام حسین در سال 84-83 دکتر گودرزی
بررسی شیوع جمعیت آنتروکوکهای جدا شده از بیماران و فاضلابهای دو بیمارستان لقمان و لبافی نژاد و سویه های مقاوم به وانکومایسین دکتر وحدانی-پور شفیع
بررسی اثر آمفوتریسین Bداخل بینی بر رینوسینوزیت مزمن (با یا بدون پولیپوز) دکتر وزیر نظامی
مقایسه اثر درمانی ترکیب بیوویدین و واکسن نو ترکیب هپاتیت Bبا ترکیب درمانی بیروودین و دارونما در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن B دکتر وحدانی-دکتر علوی مقدم
بررسی پاپیلوما ویروس انسانی در بانوان مبتلا به کانسر سرویکس با روش PCR دکتر اسلامی
بررسی شیوع باکتریهای ایجاد کننده ناباروری با روش PCRدر مردان نابارور مراجعه کننده به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتر رهبر
بررسی افراد بی خانمان سنین 45-15 سال از نظر هپاتیت HIV,B.Cوسیفلیس دکتر وحدانی-دکتر پور شفیع
اپیدمیولوژی عفونتهای اتگلی  روده ای در مدد جویان اردوگاه حرفه ای قرچک ورامین در سال 1384 دکتر امین زاده-دکتر شاکر
بررسی فراوانی تب مالت و عوامل مرتبط با آن در خانواده بیماران مبتلا به تب مالت در شهرستان ورامین سال 1383 دکتر امین زاده
بررسی پاسخ آنتی بادی سرمی بعد از تزریق واکسن آنفولانزا در بیماران مبتلا به COPD دکتر یادگاری-دکتر منصوری
بررسی ساب تایپ و میزان مقاومت ویروس HIV1در مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1383 دکتر یادگاری
بررسی توانایی روش های formulin aceton-formuline ether-wet mount در تشخیص عفونتهای  انگلی روده ای دکتر گچکار-دکتر احمدی
بررسی فراوانی هپاتیت Gو عوامل همراه آن در اهدا کنندگان خون شهر تبریز دکتر گچکار-رمضانی
بررسی اپیدمیولوژی عفونتهای انگلی روده ای در عقب ماندگان ذهنی ساکن در دو انستیتو شهر تهران سال1384 دکتر گچکار-دکتر طارمی
بررسی اثر لوامیزول بر اثر بخشی واکسن هپاتیت Bدر بیماران همودیالیزی دکتر یادگاری-سالی-علویان
بررسی  فراوانی سرمی هپاتیت Eدر اهدا کنندگان خون شهر تبریز در سال 1383 دکتر گچکار-دکتر طارمی
بررسی سرو اپیدمیولوژی کیست هیداتیک با روش ELISA دکتر نظری پویا
بررسی  مقایسه ای اثرات واکسنهای محرک روده سلولهای TH1با دارونما در بیماران هپاتیت B دکتر علویان-علوی مقدم-حضرتی
بررسی میزان شیوع ایدز ،هپاتیت B,Cدر بیماران مسموم با مواد مخدر در بخش مسمومین بیمارستان لقمان حکیم 84- 1383 دکتر طالایی
بررسی تگرش وآگاهی متخصصان عفونی در خصوص تجویز داروهای گیاهی در درمان عفونت های حاد تنفسی دکتر فرحبخش
بررسی جامع اپیدمیولوژی مولکولی مایکو باکتریوم های شایع بیماری زای منطقه مرکزی ابران دکتر مردانی،شجاعی
مقایسه فراوانی موارد ایجاد موتاسیونهای مقاوم به لامیوودین ویروس هپاتیت Bدر دو گروه بیماران سیروتیک و غیر سیروتیک مبتلا به هپاتیت Bمزمن دکتر یادگاری-دکتر ابراهیمی دریانی- شادمان یزدی
ارزیابی اقدامات انجام شده در جمهوری اسلامی تابستان 1383 دکتر شمشیری میلانی
بررسی نقش متخصصین عفونی در روند مصرف صحیح آتتی بیوتیکها در بیمارستان های ابران در سال 1384 دکتر یادگاری-علوی مقدم
مقایسه سطح خونی جیوه شیر خواران صفر،دو و شش ماهه واکسینه شده بر علیه هپاتیت B دکتر گچکار -دکتر رمضانی
بررسی میزان شیوع عفونت ادراری-تناسلی کلامیدیا تراکوماتیس در میان مردان 49-18 ساله در زندان قرچک ورامین سال1384 (د.چمنی-د.اسدی)پژوهشکده ابن سینا
بررسی سطح آگاهی  مادران باردار مراجعه کننده به کلینیک های مراقبت های پره ناتالی شهر تهران از HIV و احتمال انتقال به جنین و روشهای پیشگیری از آن در سال 1384 (د.چمنی-د.اسدی)پژوهشکده ابن سینا
بررسی مکانی و زمانی اپیدمی مننژیت در سطح جمعیت تهران بزرگ دکتر موسوی جراحی
جداسازی انگل توکسوپلاسما گوندی از گوشتهای همبرگر شهر تهران سال85-84 دکتر شهابی
مقایسه اثر بخشی و عوارض درمانی کلاسیک هپاتیت مزمن Cدر بیماران آلوده به HIV مثبت و منفی دکتر یادگاری-دکتر علوی مقدم
بررسی تظاهرات ریوی بیماران HIVمثبت و ایدز در بیمارستانهای  مسیح دانشوری و لقمان حکیم و لبافی نژاد و امام حسین (ع) دکتر طبرسی-میرسعیدی-
بررسی اپیدمیولوژی مولکولی سویه های کلبسیلا پنومونیه مقاوم به سفالوسپورین نسل سوم با استفاده از ریبو تایپینگ دکتر فیض آبادی
بررسی اعتقادات مذهبی بیماران HIVو مقایسه آن با جمعیت سالم دکتر خیر اندیش
بررسی فراوانی موتاسیون YMDD Natural در مبتلایان به هپاتیت Bمزمن دکتر گچکار -رمضانی
فراوانی انواع ژنوتبپ های  ویروس هپاتیت Bدر بیماران همودیالیزی آلوده به این ویروس در شهر تهران در سال 1384 دکتر حسینی مقدم
تعیین شیوع یرسینیا انترکولیتیکا و مقاومت آنتی بیوتیکی آن در کودکان زیر ده سال مبتلا به اسهال در مراکز درمانی علوم پزشکی به مدت یک سال دکتر علی اکبر سلیمانی رهبر
طراحی مدل شبکه ای عصبی مصنوعی جهت پیش بینی وتشخیص سیروز در بیماران مبتلا به هپاتیت B دکتر وحدانی،رئوفی
بررسی بیوتایپ و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی عامل اپیدمی وبا در سال 84 علیزاده،کشتکار،یادگاری،فراهانچی،گویا،زهرایی
بررسی MICوMBCمیکروارگانیسمهای جدا شده در بیمارستان خاتم الانبیا وایرانمهر در سال 85 دکتر علیزاده،یادگاری
بررسی اثر گیاه FERULLA GUMMOSA(باریجه)با آنتی بیوتیکهای رایج بر روی عوامل جدا شده از اسهال های عفونی باکتریال دکتر فیاض،دکتر گچکار
مقایسه فراوانی ویروس TTV در گروه بیماران همودیالیزی HCV-RNA مثبت با سه گروه بیماران همودیالیزی HCV-RNA منفی غیرهمودیالیزی HCV-RNA مثبت و اهدا کنندگان  سالم خون دکتر حسینی مقدم-دکتر رهنوردی-دکتر یادگاری
سرو اپیدمیولوژی 2-HSV در زنان مراجعه کننده به درمانگاه وابسته به سازمان تامین اجتماعی شهرتهران (د. چمنی ،د.اسدی)پژوهشکده ابن سینا
بررسی ارتباط مایکو پلاسما ژنیتالیوم با سرویسیت دکتر چمنی ،اسدی
مقایسه اثر سه رژیم داروئی اوفلوکساسین ــ ریفامپین ،داکسی سیکلین ـ ریفامپین و داکسی سیکلین ـ استرپتو مایسین در بیماران مبتلا به تب مالت دکتر گچکار،دکتر کرامت
تعیین گونه های ترایکوبیلارزیا عامل سرکر یال در ماتای تیس در شمال ایران  و بررسی خصوصیات ریخت شناسانه سرکر های آن دکتر اطهری
تا ثیر روغن های اسانس بر رشد و فرا ساختمان آسپرژیلوس پارازیتیکوس آفلا توکسین زا دکتر یادگاری ،دکتر رسولی
نعیین فراوانیHLAکلاس 1و2 در مبتلایان به عفونت تداوم یافتهHBV دکتر گچکار ،رمضانی
بررسی فراوانی ویروس هپاتیت دلتا در اشکال بالینی مختلف هپاتیت ب دکتر گچکار ،رمضانی
رابطه فعالیت های آنتی اکسیدانی و رادیکال زدایی روغنهای اسانسی لاوند، پونه و سلمک معطر با خواص ضد میکروبی آنها دکتر گجکار-دکتر محمدباقر رضایی
بررسی رابطه ژنوتایپ ویروس هپاتیت Bبا اشکال بالینی دکتر گچکار ،رمضانی
بررسی اثر کشندگی عصاره واسانس گیاه زنیان بر روی کیست ژیاردیا لامبلیا و مقایسه آن با داروی مترونیدازول در شرایط آزمایشگاهی دکتر شهابی
بررسی فراوانی موتانت پره کور در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن   ب ، Hbe Ag منفی دکتر گچکار ،رمضانی
بررسی شیوع عفونت هانتا ویروس در افراد با سندرم مشابه لپتوسپیروز در استانهای شمالی کشور (گیلان و مازندران )وشهرستانهای تهران و کرج در سال1385 دکتر نبوی،گداز گر(رزیدنت عفونی)
بررسی تاثیر ابتلا به ویروس هپاتیت G در عفونت با ویروس نقص ایمنی انسانی یادگاری نیا،طبرسی،یغمایی،
بررسی میزان شیوع هپاتیت A در بیاران مبتلا به ایدز یادگاری نیا،طبرسی،یغمایی،
بررسی فراوانی عفونت های باکتریال- قارچی و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی در بیماران تب دار نوتروپنیک مرکز تحقیقات عفونی گرمسیری
بررسی تاثیر HESSA در درمان بیماران مبتلا به ایدز در ایران دکتریادگاری،دکترناصری
بررسی تنوع ژنتیکی آنتوموبا هیستولیتیکا و آنتوموبا دیسپار دکتر علی حقیقی
بررسی میزان آلودگی باکتریایی شایع آبهای معدنی و آشامیدنی بسته بندی شده ایران در سال 1385 مردانی ،گچکار،نجار،عسگری
CUT OF POINT OF PPD test دکترمعصومه صوفیان، دکترگچکار
مقایسه پاسخ آنتی بادی به واکسن آنفولانزا در بیماران پیوند کلیه و افراد سالم دکتر ارگانی ،دکتر کشتکار،دکتر گچکار
بررسی قدرتMODSدر تشخیص سل ریوی دکتر زهره امین زاده،دکترفاطمه فلاح
بررسی فراوانی عفونتهای باکتریال وتعیین حساسیت انتی بیوتیکی دربیماران بستری شده تبدارنوتروپنیک دربیمارستانهای خاتم/پارسیان/ایرانمهر/مهر/طالقانی/لقمان/مدرس شهرتهران دکترداودیادگاری،دکتررودگری
بررسی میزان شیوع بتالاکتامازهای وسیع الطیف وتعیین تایپهای TEMوSHVبه روش PCRدرسویه های کلبسیلاپنومونیه جداشده ازبیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهیدلبافی نژادتهران دکتر محمدمهدی فیض ابادی
بررسی وضعیت کیستهای هیداتیک در بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی شهیدبهشتی،تهران وایران1385-1376 دکتر سهیلا روحانی
بررسی اثراتصال انتی بیوتیک کلرامفنیکل برساختارالبومین انسانی دردماهای فیزیولوژیک وپاتولوژیک دکتر رضایی،دکتر لطیف گچکار
بررسی آنتی بادیهای سرمی اکانتاموبادربیماران مبتلابه ارتریت روماتوییدوافرادسالم به روشIFAدرتهران سال1386 دکتر عمیداطهری
تنوع ژنتیکی ژن دی هیدروفولات ردوکتاز-تیمیدیلات سنتاز پلاسمودیوم ویواکس دراستان هرمزگان،ایران دکتر علی حقیقی
بررسی فراوانی ویروس هپاتیت Cوعوامل همراه ان در100بیمارمبتلابه کارسینومای اسکواموس سل سروگردن در5بیمارستان دانشگاهی ایران دکتر علی افتخاریان
بررسی فراوانی موارد HBV-DNAمثبت درسرومن ناقلین HBS Ag دکتر خواجوی-دکترمقدسی
بررسی شیوع کلونیزاسیون استاف اورئوس مقاوم به متی سیلین برگرفته ازجامعه وعوامل همراه آن دربیماران بیمارستان لقمان درسال 1386 دکتر شروین شکوهی
بررسی اثرپاسخ آنتی بادی به واکسن آنفلونزاوکاهش عوارض قلبی دربیماران عروقی قلب دکتر مریم کشتکار جهرمی
طراحی ونگهداری پایگاه اطلاع رسانی شبکه تحقیقات بیماریهای عفونی وگرمسیری دکتر علی اصغرکلاهی
تعیین اولویتهای پژوهشی شبکه تحقیقات بیماریهای عفونی وگرمسیری جمهوری اسلامی ایران دکتر علی اصغر کلاهی
بررسی ارتباط ابتلابه هلیکوباکترپیلوری وبروز عوارض قلبی دربیماران مبتلابه درگیری عروق قلب دکتر مریم کشتکارجهرمی
بررسی ساب تایپ و میزان مقاومت ویروس HIV1 در مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتر داود یادگاری نیا
طراحی  روش تشخیص سریع عوامل پنومونی بیمارستانی:کلبسیلا پنومونیه،سودوموناس آئروژینوزا ،لژیونلاپنومونیه،آسینتوباکتریومانی به روشmultiplex real time PCR دکتر سرور اسدی
تشخیص لژیونلاپنوموفیلابه چهارروش کشت خلط،الایزاوایمونوفلوئورساس مستقیم وpcrجهت جستجوی آنتی ژن ادراری درکودکان مبتلا به عفونتهای حادتنفسی دکتر حسین گودرزی
تعیین پلی مورفیسم ژنperoxime proliferator-activated receptor-gammaدرعفونت باهلیکوباکترپیلوری دکتر حسین گودرزی
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان بارفتارپرخطر تهران نسبت به پیشگیری از ایدز و سایر عفونت‌های منتقله از راه‌های جنسی درتهران دکتر علی اصغرکلاهی
بررسی شیوع عفونت اسینتوباکتر و مقاومت آنتی بیوتیکی آن در بیماران بستری در چند بیمارستان تهران در طی یک سال دکتر منصوره خلیلی آزاد
مقایسه روش میکروسکوپی وتست تشخیصی سریع در تشخیص آزمایشگاهی مالاریا ناهیدحسین زاده
بررسی سرواپیدمیولوژیک توکسوپلاسموزیس دردامپزشکان ایران درسال1387 دکتر عمیداطهری
بررسی تاثیراستفاده ازشبکه فاضلاب شهری بربروزاسهال درکودکان 6تا60ماهه دکتر علی اصغرکلاهی
بررسی ژنوتیپهای مختلف CTX-M-Blactamaseدرسویه های کلبسیلاپنومونیه جداشده ازبیمارستان لبافی نژادبوسیله PCRوDNA Sequencing دکتر محمدمهدی فیض ابادی
بررسی ژنوتیپهای TEMوSHVدرسویه های کلبسیلاپنومونیه جداشده از بیمارستان لبافی نژادبوسیله PCRوشناسایی زیرگروههای آنها باروش DNA Sequencing دکتر محمدمهدی فیض ابادی
شناسایی ملکولی الگوی مقاومت دارویی اسینتوباکتربومانی در بیماران بستری دکتر داود یادگاری نیا
بررسی فراوانی سرو تیپ های کپسولی نوع 1 و 2 در سویه های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران بیمارستان شهید لبافی نژاد دکتر محمدمهدی فیض آبادی
تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی باکتریهای ایجاد کننده سپسیس (Sepsis ) به روش E-test در مراجعین به بیمارستان شهید لبافی نژاد در سال 1389 دکتر داودیادگاری نیا
بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی استنوترفوموناس مالتوفیلیا جدا شده از بیماران بستری در مراکز درمانی دانشگاهی دکتر معصومه دورقی
بررسی فراوانی ژن tip-alpha هلیکوباکتر پیلوری در بیماران گوارشی دکتر گیتا اسلامی
بررسی فراوانی مقاومت دارویی و عوامل ژنتیکی در هلیکوباکتر پیلوری دکتر گیتا اسلامی
بررسی فراوانی عفونت لژیونلا پنموفیلا به روش PCR و آنتی ژن ادراری در بیماران مبتلا به تب نوتروپنیک دکتر لیلی چمنی
بررسی تأثیر مدت زمان شستشوی دست با ماده Anolyte بر فراوانی عفونت دست پرسنل ICU دکتر لطیف گچکار
فراوانی مننژیت و علل همراه آن در بیماران تحت عمل جراحی مغز و اعصاب در بیمارستانهای ایرانمهر،پارسیان و خاتم الانبیای تهران سال 89-90 دکتر داوود یادگاری نیا
بررسی شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری در افراد مبتلا به سندروم داون و عقب ماندگان ذهنی در مراکز بهزیستی نگهداری عقب ماندگان ذهنی در تهران دکتر فریبا فیاض
شناسایی سریع 4گونه کاندیدا در نمونه سواب واژن به وسیله multiplex PCR دکتر لیلی چمنی
بررسی فراوانی نوروویروس در مدفوع مبتلایان به اسهال به روش RT-PCR دکتر فاطمه فلاح
بررسی عملکرد واکسن لیشمانیای اتوکلاوشده رسوب در آلوم (Alum-ALM) بعنوان ایمونوتراپی در برابر لیشمانیوز در مدل موش دکتر محمود ناطقی رستمی
تعیین اثر مهارکنندگی عصاره آبی گیاه خارخاسک و فراکسیون Benzoxazine بر سویه های هلیکوباکتر پیلوری جداشده از بیماران ایرانی دکتر مژده حاکمی والا
بررسی الگوی ژنتیکی سویه های استنوترفوموناس مالتوفیلیا جداشده از خون کودکان بستری در بخش اطفال مراکز درمانی دانشگاهی دکتر معصومه دورقی
تنوع ژنتیکی ژن دی هیدروپتروات سنتاز پلاسمودیوم ویواکس در استان سیستان و بلوچستان ، ایران دکتر ناهید حسین زاده
ارزیابی بالینی (Bridging study) واکسن کونژوگه هموفیلوس آنفلونزا تیپ b تولید شرکت مصون دارو (MAS-HibVAC) دکتر دکتر پرویز وحدانی
بررسی فاکتورهای ویرولانس ترشحی نوع ‏ ‏III‏ در نمونه های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از بیماران مبتلا به ‏سیستیک فیبروزیس دکتر فرحنوش دوستدار
شیوع آنتی بادی ضد آنتی ژن کور ویروس هپاتیت B در میان اهدا کنندگان خون سالم تهران در سال 1390 دکتر مریم واعظ جلالی
آنالیز مولکولی DNAی ویروس هپاتیت B جدا شده از اهدا کنندگان خون سالم تهران، سال 1390 دکتر مریم واعظ جلالی
بررسی مقاومت به کینولون ها به روش کشت سلول و MIC در زنان مبتلا به عفونت ژنیتال با کلامیدیا تراکوماتیس دکتر گیتا اسلامی
بررسی کارایی اینترفرون گاما در مقایسه با تست پوستی توبرکولین در تشخیص سل نهفته در بیماران کاندیدای پیوند قلب بیمارستان مسیح دانشوری در سال 90 دکتر مسعودمردانی
تعیین نقطه برش (Cut off) و کارآئی سطح HBS Ag در تشخیص هپاتیت مزمن B فعال از ناقل غیر فعال دکتر شهنازسالی
بررسی میزان‎ Trough Level‏ وانکومایسین در‎ ‎مایع مغزی نخاعی و سرمی بیماران دچار ‏مننژیت حاد باکتریال بستری در بیمارستان لقمان در سال 1390-91‏ دکتر شروین شکوهی
بررسی ارتباط بین فعالیت مجدد ویروسهای هرپس سیمپلکس و سایتومگالوویروس و ‏پاسخ به درمان در بیماران سروپوزیتیو دچار پنومونی‎مرتبط باتهویه مکانیکی بستری دربخش مراقبتهای .. دکتر شروین شکوهی
بررسی جهش های مرتبط با مقاومت به گانسیکلوویر در ژن یو-ال 97 ویروس سیتومگالو در بیماران ایرانی مبتلا به عفونت ویروس سیتومگالو تحت درمان با گانسیکلوویر دکترشهناز سالی
بررسی فراوانی عفونت ادراری،علل میکروبی و حساسیت آنتی بیوتیکی در ساکنین خانه های سالمندان دکتر بهرام نصری رازین
بررسی شیوع عفونت باکتریال Pacemaker در افراد مبتلا به آندوکاردیت دکتر فریبا فیاض
بررسی فراوانی کلونیزاسیون با کاندیدا در نوزادان LBW و VLBW بستری در NICU بیمارستان امام حسین (ع) دکتر فریبا شیروانی
بررسی ارتباط بین پاسخ به درمان و پیوری در بیماران مبتلا به پیلونفریت حاد بدون عارضه بستری در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه شهید بهشتی دکتر شروین شکوهی
تشخیص و بررسی الگوی ژنتیکی باکتریهای گرم منفی مقاوم به چند دارو(MDR) حاوی ژن blaNDM-1 با استفاده از روشهای Real-Time PCR و Pulsed-Field Gel Electrophoresis دکتر فاطمه فلاح
بررسی شیوع اسهال انتروپاتوژنی کودکان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر کرج دکتر عنایت اله کلانتر
تعیین سطح trough سرمی ونکومایسین به روش کروماتوگرافی در بیماران بستری شده در بیمارستان لقمان حکیم در سال1391 دکتر شروین شکوهی
بررسی میزان همبستگی سطح تراف ادراری و سرمی وانکومایسین در بیماران لقمان حکیم در سال های 1391 تا 1392 دکتر شروین شکوهی
بررسی سرواپیدمیولوژی بروسلوز در روستاییان استان البرز در سال 1391 دکتر عنایت اله کلانتر
فراوانی آسینتو باکتر و مقاومت آن در Icu بیمارستان خاتم الانبیا (ص) تهران از مهر 1390 تا مهر 1391 دکتر داود یادگاری نیا
بررسی فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی لیستریامونوسیتوژنز در بافت های دفع شده از مادر ( بافت جنین) مراجعه کننده به مراکز درمانی دانشگاهی در سال92-91 دکتر گیتا اسلامی
شناسایی فاکتورهای ویرولانس لیستریامونوسیتوژنزدر بافت های دفع شده از مادر ( بافت جنین) مراجعه کننده به مراکز درمانی دانشگاهی به روش PCR در سال 91-92 دکترگیتا اسلامی
بررسی الگوی مولکولی مقاومت به کینولونها در نایسریا گونوروآ و کلامیدیا تراکوماتیس جدا شده از عفونتهای ژنیتال بانوان با استفاده از روشهای فنوتیپی و ژنوتیپی دکترگیتا اسلامی
بررسی تغییرات نوکلئوتیدی نواحی Precore/Core و S ویروس هپاتیت B در بیماران مراکز درمانی هپاتیت تهران دکتر مریم واعظ جلالی
تعیین الگوی مولکولی ژنهای مقاومت آنتی بیوتیکی کوئینولون و فلورکینولون ها ازسالمونلا تیفی جداشده ار کارکنان بهداشتی درمانی به روش PCRدر سال 92 دکتر فاطمه فلاح
بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی انتروکوکسی باروشE-test دربیمارستان خاتم الانبیای تهران درشش ماهه اول سال1392 دکتر داودیادگاری نیا
بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی کلبسیلا پنومونیه در بیمارستان خاتم الانبیای تهران در سال 1392 دکتر داودیادگاری نیا
بررسی سرواپیدمیولوژی لیشمانیازیس احشایی در روستاهای شهرستان دلفان ، به روش آگلوتیناسیون مستقیم (DAT) و بررسی آلودگی انگلی در نمونه های سرمی مثبت به روش مولکولی دکتر وحیده معین وزیری
بررسی تاخیر در مراجعه بیماران و گزارش بیماریهای واگیردار مشمول گزارش فوری در بیمارستان های محدوده تحت پوشش مرکز بهداشت شمال تهران دکتر علی اصغرکلاهی
تعیین الگوی مولکولی ژن های CTX-M-15, TEM, SHV در اشرشیا کلی مولد بتالاکتاماز جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت های دستگاه ادراری دکتر مهدی گودرزی
تعیین الگوی مولکولی ژنهای qnr, aac(6´)-Ib-cr, qepA, oqxAB در اشرشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه مولد بتالاکتاماز جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت دستگاه ادراری دکتر مهدی گودرزی
بررسی فراوانی نوترکیبی بین ژنوتیپ و ساب ژنوتیپ های ویروس هپاتیت B در معتادان تزریقی مبتلا به HBV دکتر مریم واعظ جلالی
بررسی خصوصیات آنتی میکروبی مشتقات جدید سولفانامیدها دکتر فرحنوش دوستدار
فراوانی تشکیل بیوفیلم و عوامل همراه آن در سودوموناس آئروجینوزای جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان لقمان در سال 1392 دکتر حسین دبیری
مقایسه اثر کلیستین ومروپنم با و بدون ریفامپیسین در درمان پنومونی مرتبط با ونتیلاتور ناشی از آسینتوباکتر بومانی MDR(مقاوم به داروهای آنتی میکروبیال) در بیماران بستری در بخش ICU بیمارستان خاتم دکتر داود یادگاری نیا
بررسی فنوتایپی و مولکولی مقاومت نسبت به فلوروکینولون ها در سویه های اشریشیا کلی جدا شده از ادرار بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تهران دکتر مژده حاکمی والا
تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و ژن های کد کننده مقاومت به آمینوگلیکوزیدها در سویه های استافیلوکوک کوآگولازمنفی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های منتخب شهر تهران دکتر حسین گودرزی
بررسی اثرات آنتی باکتریال مشتقات سنتز شده کومارین به دو روش چاهک پلیت و براث میکرو دایلوشن دکتر حسین دبیری
بررسی مولکولی ژن های افلوکس پمپ عامل مقاومت به مواد آنتی سپتیک و انتی بیوتیک در اشرشیا کلی جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت های دستگاه ادراری دکتر گیتا اسلامی
بررسی فراوانی الویو کوکوس اوتیتیدیس جدا شده از افراد مبتلا به اوتیت میانی به روش کشت و PCR دکتر حسین گودرزی
بررسی شیوع هلیکوباکتر پیلوری و ویرولانس فاکتورهای شایع ان جدا شده از قسمتهای مختلف معده بیماران مبتلا به gerd مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی دکتر حسین دبیری
بررسی اثر عصاره های گیاهان پونه، رازیانه، ریواس و انیسون بر روی تریکوموناس واژینالیس در شرایط آزمایشگاهی دکتر مریم نیتی
بررسی تغییرات ساختاری و عملکردی آنزیمهای پیرازین آمیداز جهش یافته جدا شده از ایزوله های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به پیرازینامید دکتر فرحنوش دوستدار
آموزش on line پزشکان عمومی شاغل در سازمان تامین اجتماعی استان تهران در تجویز صحیح آنتی بیوتیک ها در عفونت های سر پایی دکتر داود یادگاری نیا
بررسی اثر Capsaicin بر میزان بیان ژن های ctxB ,ctxA و zot در ویبریو کلرا دکتر گیتا اسلامی
تشخیص مولکولی ژنهای NDM-1 ،CTX-M-15 و PER-1 در میان باکتری های گرم منفی جدا شده از مهاجرین افغانی مراجعه کننده به مراکز درمانی منتخب در سال 93-1392 دکتر فاطمه فلاح
تعیین فرآوانی اینتگرون ها در استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از بیماران بستری به روش RFLP-PCR دکتر مهدی گودرزی
تعیین میزان بیان پمپ های ترشحی AcrA و AcrB و بررسی الگوی ژنتیکی سویه های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های شهر تهران با استفاده از روش های Real-Time PCR و RAPD-PCR دکتر مهدی گودرزی
بررسی الگوی فنوتیپی و ژنوتیپی سودوموناس های مقاوم به چند دارو(MDR) حاوی ژن های VEB,GES,DHA با استفاده از روش PCR و Sequencing دکتر گیتا اسلامی
بررسی فراوانی و حساسیت داروئی استرپتوکوک پنومونیه جدا شده از بیماران مبتلا به اوتیت دکتر مهدی گودرزی
 
تعیین الگوی مولکولی ایزوله های انتروکوکوس فکالیس مقاوم به آنتی بیوتیک جدا شده ازعفونتهای ادراری در مراکز درمانی میلاد و لبافی نژاد درسالهای 93-94
دکتر فاطمه فلاح
شناسایی باکتری های سخت رشد جدا شده از بیماران مبتلا به اوتیت به روش فنوتایپیی و ژنوتایپی دکتر مهدی گودرزی
 شناسایی ملکولی عامل لیشمانیازیس جلدی در بیماران مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان کلاله، استان گلستان در سال 1393 دکتر مریم نیتی
بررسی شیوع و الگوی مقاومتی آنتی بیوتیکی استاف اورئوس مقاوم به متی سیلین اکتسابی از جامعه در مراجعین سرپایی به بیمارستان ها دکتر شروین شکوهی
تشخیص ژنهای qnr وCMYدر سویه های کلبسیلا پنومونیه تولید کننده بتا لاکتاماز با طیف وسیع (ESBL) در بیمارستانهای دانشگاهی با استفاده از روش های PCR و Sequencing دکتر گیتا اسلامی
: تشخیص مولکولی ژن هایTSST-1 (tsst), exfoliative toxin A (eta),exfoliative toxin B(etb), ermA,ermC,mecAدرسویه های استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین جداشده ازمراکزدرمانی دانشگاهی درسال 94-1393 دکتر گیتا اسلامی
مقایسه PCR کمی نمونه خونی با نتایج بررسی هیستوپاتولوژیک و کشت نمونه بافتی در بیماران با بدخیمی هماتولوژیک مبتلا به موکورمایکوزیس رینوسربرال دکتر شروین شکوهی
تعیین فراوانی و تیپ بندی لپتوسپیرای پاتوژن در پرسنل شاغل در کشتارگاههای دام در سال 1393 به روش سرولوژی دکتر حسین دبیری
تشخیص مولکولی ISAba1 در سویه های آسینتوباکتر بامانی حاوی ژنهای کارباپنماز OXA جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان شهید مطهری شهر تهران دکتر حسین گودرزی
شناسایی ژن های متالوبتالاکتامازی blaIMP-1,blaVIM-1,L2 ,L1 در سویه های استنوتروفوموناس مالتوفیلیا جمع آوری شده از بیماران بستری در بیمارستان های شهر تهران دکتر علی هاشمی
بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی انتروکوک با روش E-test در بیمارستان خاتم الانبیا تهران درسالهای 92-93 دکتر داود یادگاری نیا
شناسایی مقاومت القایی به کلیندامایسین در سویه های استافیلوکوک ارئوس جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های شهر تهران به روش D-zoneTest دکتر علی هاشمی
بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و تعیین ژنوتایپ مولکولی نمونه های استافیلوکک کوآگولاز منفی جدا شده از عفونت های چشمی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فارابی تهران دکتر فرحنوش دوستدار
بررسی کیفی دیسک های آنتی بیوتیکی منتخب شرکتهای مختلف موجود در بازار بر اساس روش استاندارد دکتر مینوش شعبانی
بررسی شیوع هپاتیت B نهفته و ارزیابی مولکولی ویروس هپاتیت B در معتادان تزریقی مبتلا به عفونت همزمان HCV و HIV دکتر مریم واعظ جلالی
مقایسه کارایی معیارهای تهاجمی و غیر تهاجمی در کنترل شوک سپتیک در بخش های اورژانس دکتر علیرضا فاطمی

بررسی شیوع انگلهای روده ای در مراجعین به مراکز درمانی شهر تنکابن استان مازندران 1394
دکتر مریم نیتی
بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و ژنهای مقاوم به سیپروفلوکساسین در اوتیت میانی و خارجی در مراجعین به بیمارستان های تهران در سال 94-1393 دکتر گیتا اسلامی
بررسی اثر فعالیت ضد میکروبی عصاره گیاه دارچین(Cinnamomum zeylanicum) بر روی بیان ژن های افلاکس پمپ AdeABC در سویه های بالینی آسینتوباکتر بومانی مقاوم به  چند دارو دکتر مهدی گودرزی
بررسی تنوع ژنتیکی ژن serine repeat antigen(SERA)در ایزوله های Plasmodium vivax جدا شده از بیماران مبتلا به مالاریا در شهرستان های آلوده استان سیستان وبلوچستان ایران دکتر وحیده معین وزیری
بررسی حساسیت انتی بیوتیکی اسینتوباکتر به روش E-test در بیمارستان خاتم الانبیای تهران در سال های 92-93 دکتر داود یادگاری نیا
بررسی ژنهای مقاومت دارویی کلامیدیا تراکماتیس،اوره آپلاسما اوره الیتیکوم،نیسریا گونوره آ، مایکوباکتریوم توبرکلوزیس درمردان و زنان نابارور دکتر معصومه نویدی نیا

بررسی عفونتهای روده ای در مبتلایان به ضعف سیستم ایمنی مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران
دکتر معصومه نویدی نیا

سرو اپیدمیو لوژی هپاتیتA در بیماران همودیالیزی و بیماران مزمن کبدی کمتر از چهل سال در بیمارستانهای شهر تهران در سال 1394-1393
دکتر سارا ابوالقاسمی
ارتباط سطح ویتامین D3 با میزان ویروس و تستهای عملکرد کبدی در بیماران هپاتیت B مزمن دکتر شهناز سالی
بررسی تغییرات فراوانی باکتریهای جداشده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها 1394-1392 دکتر بهاره حاجی خانی
بررسی میزان تجویز  نا بجای آنتی بیوتیک ها بعداز اعمال جراحی سزارین در بخش های زنان و زایمان بیمارستانهی سازمان تامین اجتماعی در استان تهران در سال 1393 دکتر داود یادگاری نیا
بررسی میزان شیوع کلامیدیا تراکماتیس،اوره آپلاسما اوره الیتیکوم،نیسریا گونوره آ، مایکوباکتریوم توبرکلوزیس درمردان و زنان نابارور دکتر معصومه نویدی نیا
مقایسه ی ایمنی زایی واکسن سه ظرفیتی انفلوانزا، به صورت عضلانی و اینترادرمال، و در فرم اینترادرمال، با و بدون کرم موضعی ایمیکویمود، در بیماران همودیالیزی مزمن ……… دکتر شبنم طهرانی
بررسی و مقایسه همزمان روشهای تشخیصی (سرولوژی، ایمونولوژی، میکروبیولوژی و مولکولی) در بیماران مبتلا به بروسلوز دکتر مسعود مردانی
بررسی تنوع کاست کروموزومی mecAدر استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از بیماران بستری در بخش آی سی یو بیمارستانهای شهر تهران در سال 1395 دکتر مهدی گودرزی
فراوانی آلودگی با هپاتیت D و عوامل همراه آن در معتادان تزریقی بستری شده در بیمارستانهای آموزشی شهید بهشتی ، سال 95-1394 دکتر مریم واعظ جلالی
بررسی فراوانی و تعیین ژنوتیپ های سودوموناس ائروجینوزا های جدا شده از بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری در سال 1395 دکتر مونا قاضی
بررسی اثرات دیواره ی سلولی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس روتری بر روی تکثیر سلولی در رده ی سلولی سرطان کولون HCT-116 دکتر گیتا اسلامی
تعیین فراوانی توکسوپلاسما گوندی در بیماران همودیالیزی با استفاده از الایزا و PCR دکتر سید جواد سید طبایی
بررسی فراوانی ژن pilS2 ، پلاسمید pKLC102 و جزیره بیماریزایی PAPI-1 در ایزوله های بالینی سودوموناس آئروجینوزای جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب تهران طی سال 95-1394 دکتر فرحنوش دوستدار
بررسی فراوانی آنفلوانزا در مبتلایان به پنومونی حاد بستری در بیمارستان لقمان حکیم، 1395 دکتر عبدالکریم پژومند
بررسی اثرلوامیزول بر اثربخشی واکسن هپاتیت  B دربیماران HIVمثبت دکتر شهناز سالی
فراوانی آلودگی با هپاتیت C,B و D در بیماران همودیالیزی در بیمارستان های منتخب استان تهران، سال 95 دکتر داود یادگاری نیا
بیان و تخلیص و تایید آنزیم های  نوترکیب شبه patatin  فعال و غیر فعال شده سودوموناس آئروژینوزا در میزبان بیانی E. coli Bl21 دکتر بهاره حاجی خانی
بررسی عوارض و پاسخ به درمان پگ اینترفرون آلفا و ریباویرین در بیماران هپاتیت C مزمن مراجعه کننده به بیمارستان لبافی نژاد در سال 1393 – 1395 دکتر شهناز سالی
بررسی تایپ های SCCmec در سویه های استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از بیماران سوختگی در شهر تهران دکتر مهدی گودرزی
ایزولاسیون و شناسایی مولکولی آمیب های آزادزی پاتوژن از مخاطات افراد تحت دیالیز در بیمارستان های منتخب شهر تهران، سال95 دکتر مریم نیتی
بررسی الگوی ژنتیکی و مقاومت دارویی ایزوله های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جداشده از نمونه های بالینی در شهر تهران با استفاده از روش های فنوتیپی و مولکولی در سال 95-96 دکتر فاطمه فلاح
تایپینگ مولکولی و تعیین الگوی ژنتیکی مقاومت در ایزوله های استافیلوکوک اورئوس جدا شده از بیماران بستری در بخش آی سی یو بیمارستانهای شهر تهران در سال 95 دکتر مهدی گودرزی
طراحی و ساخت کاسنتراکت بیانی pBudCE4.1 حامل ژن¬های سیستم توکسین-آنتی توکسین yefM-yoeB باکتری Streptococcus pneumoniae دکتر زهره قلاوند
بررسی تاثیر بیان هترولوگ سیستم توکسین-آنتی توکسین yoeB-yefM باکتری Streptococcus pneumoniae بر بیان ژن¬های چرخه سلولی p53، BAK، caspase-7 و caspase-9  در رده سلولی سرطانی (MCF-7) و سالم (MCF10A) پستان دکتر زهره قلاوند

بررسی اثر بیان هترولوگ سیستم توکسین-آنتی توکسین yefM-yoeB باکتری Streptococcus pneumoniae در القاء آپوپتوز و کشندگی انتخابی رده سلولی سرطان پستان MCF-7
دکتر فاطمه فلاح
بیان هترولوگ پروتئینهای توکسین YoeB و آنتی توکسین YefM باکتری Streptococcus pneumoniae در رده سلولی سرطان پستان MCF-7 دکترسمیرا محمدی یگانه
شناسایی توالی های الحاقی و جهش های ژن oprD در سویه های مقاوم به کارباپنم سودوموناس ائروژینوزا جداشده از بیماران بستری در بیمارستان شهید مطهری شهر تهران در سال های   1396-1395 دکتر علی هاشمی
بررسی اپیدمیولوژی مولکولار و ژن ویرولانس در استافیلوکوک اورئوس های مقاوم به متی سیلین اکتسابی از جامعه و اکتسابی در بیمارستان خاتم الانبیاء دکتر داود یادگاری نیا
بررسی تغییرات ساختاری و عملکردی آنزیمهای پیرازین آمیداز جهش یافته جدا شده از ایزوله های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به پیرازینامید دکتر فرحنوش دوستدار
بررسی شیوع کاندیدمیا در بیماران تب و نوتروپنی بستری در بیمارستان خاتم و طالقانی تهران و تعیین گونه عوامل با روش Sequencing دکتر انسیه لطفعلی
بررسی کلونیزاسیون حلق با هموفیلوس انفلوانزا تیپ bدرشیر خواران 6 ماهه شیر مادر خوار در مقایسه باشیر خشک خوار دکتر سیدعلیرضا فهیم زاد
بررسی میزان بیان ژن های افلاکس پمپ خانواده RND و سیستم های تنظیمی آن در اسینتوباکتر بامانی های مقاوم به دارو جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان میلاد تهران در سال 95-96 دکتر زهره قلاوند
بررسی سرولوژیک اسرونژیلوییدس استرکولاریس در افراد دهنده و گیرنده پیوند کلیه در  بیمارستان لبافی نژاد در سال 1396 دکتر سارا ابوالقاسمی
بررسی ژنوتیپ و الگوی مقاومتی ارگانیسم های عامل پنومونی ناشی ازونتیلاتور دربیماران بستری در ICU بیمارستان لبافی نژاد در سال95-96 دکتر شبنم طهرانی
بررسی توانایی یافته های پاتولوژی در مقایسه با PCR در تشخیص موکورمایکوزیس و آسپرژیلوس دکتر شروین شکوهی
بررسی اپیدمیولوژی مولکولی موتاسیون های عامل مقاومت به آنتی بیوتیک های آفلوکساسین و سیپروفلوکساسین و آمیکاسین در سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به چند دارو (MDR-TB). تهران. 1396 دکترگیتا اسلامی
مقایسه اثر سفتریاکسون و لووفلوکساسین وریدی بر پیلونفریت  اکتسابی از جامعه در بیماران بستری در بخش عفونی بیمارستان لبافی نژاد در سال 96-95 دکتر شبنم طهرانی
بررسی اثر تنوفوویر بر مقدار DNA و وضعیت HBeAg بیماران هپاتیت B مزمن مراجعه کننده به درمانگاه هپاتیت دکتر شهناز سالی
بررسی اثر بازدارندگی  AnbarnesaSBMU1  بر روی تکثیر سلولی سرطان ریه در رده ی سلولی A549 دکتر گیتا اسلامی
بررسی فراوانی عود عفونت نهفته توکسوپلاسموزیس به دنبال پیوند مغز استخوان ، بیمارستان طالقانی ، سال 97 دکتر شهناز سالی
بررسی شیوع عفونت با ویروس های HHV-8 و BKV در گیرندگان پیوند مغز استخوان بیمارستان طالقانی، تهران در سال 1396 دکتر مژده حاکمی والا
بررسی مولکولی مکانیسم های مقاومت به تری متوپریم / سولفامتوکسازول در سویه های استنوتروفوموناس مالتوفیلیا جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های ایران دکتر علی هاشمی
شناسایی مرفولوژیک و  ملکولی آمیب های آزادزی جدا شده از مخاط بینی و دهان افراد HIV مثبت بستری در بیمارستان های منتخب تهران، 1396-1397 دکتر مریم نیتی
بررسی اثر پپتیدهای ضدمیکروبی(ماگانین وپارادوکسین) بر روی آنتی‌ژن O سویه‌های باکتری گرم منفی (اشرشیا کولای و سودوموناس ائروژینوزا) به روش تجربی وتعیین مکانیسم اثرآنهابااستفاده از شبیه سازی دینامیک ... دکتر فرحنوش دوستدار

بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت به داروهای خط اول و خط دوم درمان در سویه های مختلف مایکوباکتریوم سیمیه
دکتر محمدجواد نصیری
بررسی فراوانی باکتری پورفیروموناس  ژینژیوالیس، پاپیلوما ویروس و اپشتین بار ویروس در نمونه های بافت پارافینه سرطان سلولهای سنگفرشی مخاط دهان دکتر مونا قاضی
بررسی فراوانی ویروس پایپلومای انسانی و ویروس اپشتین بار در نمونه های سالم و سرطانی کلورکتال جمع آوری شده از از بیمارستان مدرس بین سال های 96 – 1390 دکتر ابراهیم فقیه لو
بررسی میزان شیوع عفونت توکسوپلاسموزیس زودرس پس از پیوند مغز استخوان با استفاده از روش مولکولی  (PCR)  در بیماران گیرنده پیوند مغز استخوان در بیمارستان طالقانی – 1397 دکتر سارا ابوالقاسمی
تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی توسط دستگاه Vitec2 باکتری های جدا شده از خون بیماران دارای تب و نوتروپنی  بستری در بخش انکولوژی بیمارستان طالقانی در سال 1397 دکتر مژده حاکمی والا 
تعیین کلاس های اینتگرون با روش PCR-RFLP در سویه های استافیلوکوک اورئوس مقاوم به موپیروسین جدا شده از بیماران سوختگی در بیمارستان مطهری دکتر مهدی گودرزی
صحت استفاده از علائم  کلینیکی و پاراکلینیکی جهت تفریق مننژیت باکتریایی از ویروسی در کودکان مشکوک به مننژیت. دکتر علی هاشمی
بررسی فراوانی ویروس اپشتین بار (EBV) در نمونه های سالم و توموری سرطان پستان جمع آوری شده از بیمارستان طالقانی در سال 1397 دکتر ابراهیم فقیه لو
ارزیابی اثر فراکشن سیتوپلاسمی شیگلا فلکسنری بر القای آپوپتوز و سیتوتوکسیسیتی در رده سلولی سرطان سینه و نرمال دکتر مهدی گودرزی
بررسی پاسخ و عوارض درمان هپاتیت مزمنC باداروهای ضدویروسی اختصاصی جدید(لدیپاسویر/سوفوسبوویروداکلاتاسویر/سوفوسبوویر) دربیماران مراجعه کننده به کلنیک هپاتیت بیمارستا ن شهید لبافی نژاددرطی سالهای96-97 دکترشهناز سالی
بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی عفونت های ادراری بیمارستانی در بیماران بستری در بیمارستان لبافی نژاد در سال 98-97 به روش E-test دکتر سارا ابوالقاسمی
بررسی فراوانی ویروس واریسلا زوستر , هرپس ویروس انسانی تیپ 6 و اپشتین بار ویروس در نمونه های مایع مغزی نخاعی بیماران مشکوک به انسفالیت ویروسی جمع آوری شده از بیمارستان لقمان در سال های 8-1397. دکتر ابراهیم فقیه لو
بررسی فراوانی ویروس های هرپس سیمپلکس تیپ 1 و 2 و سایتومگالوویروس در نمونه های مایع مغزی نخاعی بیماران مشکوک به انسفالیت ویروسی جمع آوری شده از بیمارستان لقمان تهران در سال 8-1397  . دکتر ابراهیم فقیه لو
بررسی فلور باکتریایی ( لاکتوباسیلوس،  بیفدوباکتریوم  و اکتینوباسیلوس )غالب واژینال در افراد مبتلا به HPV در مقایسه با افراد سالم به روش qPCR دکتر حسین دبیری

ارزیابی اثر ضد توموری مخلوط نانوذرات حامل پروتئین نوترکیب باکتریوفریتین و باسیل کالمنت گرین (BCG) بر میزان بیان ژن¬ VEGF و کاهش اندازه تومور به عنوان کاندید درمانی در مدل متاستاتیک سرطان سینه موش…
دکتر بهاره حاجی خانی

بررسی فراوانی عفونت CMV در مبتلایان به کولیت اولسرو در بیمارستان های خاتم الانبیاء ، ایران مهر و میلاد تهران در سال96
دکتر داود یادگاری
ارزیابی اثر پروتئین نوترکیب باکتریوفریتین بر میزان بیان ژن¬ COX2 و کاهش اندازه تومور به عنوان کاندید درمانی در مدل متاستاتیک سرطان سینه موش Balb/C در شرایط In vivo دکتر معصومه نویدی نیا
شناسایی ژن کد کننده آنزیم تغییر دهنده آمینوگلیکوزیدها(  aac(3)-IIa) در میان ایزوله های بالینی مقاوم به انتی بیوتیک سودوموناس ائروژینوزا با روش PCR دکتر بهاره حاجی خانی
تعیین agr تایپ ها و الگوی مقاومت در سویه های استافیلوکوک اورئوس حمل کننده ژن توکسین شوک توکسیک جدا شده از بیمارستانهای منتخب شهر تهران سال 1398-1397 دکتر مهدی گودرزی
بررسی اثر و عوارض داروی ترکیبی Sofosbuvir/Daclatasvir در بیماران مبتلا به عفونت همزمان HCV و HIV در طی سال های 98-97 دکتر شهناز سالی
بررسی اثر نایسین طبیعی و  تغییریافته بر القای آپوپتوز در سلولهای سرطانی پستان رده MCF-7 دکتر بهاره حاجی خانی
بررسی حضور آنتی‌بادی ضد ویروس نقص ایمنی اکتسابی انسان (Anti-HIV) و آنتی‌بادی ضد ویروس هپاتیت C و آنتی‌ژن P24 ویروس HIV  در گروههای پرخطر دکتر مریم واعظ جلالی
بررسی اثرات فیوژن پروتئین نوترکیب نایسین-آزورین بر رده سلولی سرطان سینه دکتر بهاره حاجی خانی
بررسی فراوانی آمیب های آزادزی آکانتامبا و بالاموثیا و شناسایی مولکولی آن در بیماران دریافت کننده پیوند قلب در بیمارستان رجایی شهر تهران در سال 1398 دکتر مریم نیتی
روند تغییرات یافته های سی تی اسکن سینوس در مبتلایان به بدخیمی خونی تحت شیمی درمانی دکتر شروین شکوهی
بررسی شیوع کاندیدیازیس دهانی و تعیین نوع گونه کاندیدا و الگوی حساسیت دارویی آنها در بیماران سرطانی بستری  در بیمارستان طالقانی در سال 1398 دکتر سارا ابوالقاسمی
ارزیابی شیوع نارسایی آدرنال و هایپوگنادیسم در مبتلایان به ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV) مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم دکتر مرجان شکیبا
ارزیابی شیوع اختلالات عملکرد تیروئید، متابولیسم استخوان، دیس لیپیدمی و دیسگلایسمی در مبتلایان به ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV) مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم دکتر مرجان شکیبا
تخلیص، جداسازی و شناسایی پپتید ضدمیکروبی جدا شده از آویشن شیرازی و ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی آن بر علیه سویه های استاندارد استافیلوکوک اورئوس مقاوم و حساس به متی سیلین دکتر مهدی گودرزی
" بررسی مولکولی حضور ویروس نقص ایمنی اکتسابی انسان ویروس هپاتیت C در گروههای پرخطر" دکتر مریم واعظ جلالی
بررسی مکانیسم اثر پپتید ضد میکروبی پلوروسیدین (ترشحات موکوسی پوست سفره ماهی) بر روی غشای باکتری های گرم منفی (اشرشیا کولای و سودوموناس ائروژینوزا) به روش تجربی و شبیه سازی دینامیک ملکولی دکتر فرحنوش دوستدار
تعیین الگوی توکسین و پلی مورفیسم ژن اسپا و کواگولاز در جدایه های استافیلوکوک اورئوس حساس به متی سیلین جدا شده از بیماران دکتر مهدی گودرزی
بررسی سرولوژیک اسرونژیلوییدس استرکولاریس در افراد دهنده و گیرنده پیوند کلیه در  بیمارستان لبافی نژاد در سال 1399 دکتر شهناز سالی
بررسی مولکولار تایپینگ (MLST) و مقاومت به تایگه سایکلین در سویه های اسینتوباکتر بامانی جدا شده از کودکان بستری در بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران در سال 1399 دکتر گیتا اسلامی
بررسی اپیدمیولوژی و پیامدهای هپاتیت E مزمن در بیماران پیوند کلیه بیمارستان لبافی نژاد در سال 98 و99 دکتر شهناز سالی
بررسی شیوع فعال شدن ویروس سایتومگالوویروس در گیرندگان پیوند مغز استخوان دکتر سایه پرخیده
مقایسه اثربخشی Umifenovir با Oseltamivir در درمان بیماران مبتلا به کووید -19 دکتر داود یادگاری نیا
مقایسه اثربخشی و پیامد پاسخ به درمان دارهای هیدروکسی کلروکین + کلترا (گروه A) و هیدروکسی کلروکین + سفوسبوویر (گروه B) در بیماران بستری در بیمارستان ارجاعی سطح 3 مبتلا  به COVID-19 دکتر شهناز سالی
  بررسی سرواپیدمیولوژی فاسیولیازیس و بررسی مرفومتریک و مولکولی فاسیولا های جدا شده از میزبان های حیوانی در استان مازندران در سال 99 دکتر سید جواد سیدطبایی
بررسی سرواپیدمیولوژی استرونژیلوئیدیازیس در بیماران نقص ایمنی بستری در مراکز درمانی شهرهای منتخب ایران  در سال 99 دکتر سید جواد سید طبایی
ایزولاسیون و شناسایی ملکولی اکانتاموبا در بیوفیلم های خانگی استان تهران در سال 1399-1400 دکتر مریم نیتی
بررسی اثر هیدروکسی اوره در افزایش اشباع اکسیژن خون بیماران کووید-19 شدید بستری در بیمارستان دکتر شبنم طهرانی
بررسی اثر بخشی و ایمنی تجویز رژیم درمانی هیدروکسی کلروکین به تنهایی در برابر رژیم درمانی هیدروکسی کلروکین و داکسی سیکلین در برابر رژیم ترکیبی هیدروکسی کلروکین و آزیترومایسین در بیماران کووید دکتر مینوش شعبانی
بررسی اثر  ایورمکتین در درمان مبتلایان به کووید19 مراجعه کننده به بیمارستان لبافی نژاد در سال 1399 دکتر داوود یادگاری نیا
بررسی عفونت مجدد در پرسنل درمانی مبتلا به بیماری کووید 19 و ارزیابی سرولوژیکی آنها طی 6 ماه در مرکز بهداشتی درمانی شهید لبافی نژاد و بیمارستان خاتم النبیا تهران در سال 1399 دکتر داوود یادگاری نیا
تعیین اثر فیوژن پروتئین نوترکیب ازورین _ ارژنین دامیناز سودوموناس ائروژینوزا در القای اپوپتوز در رده سلولی سرطان سینه MCF-7 دکتر بهاره حاجی خانی
تعیین پروفایل اللی سویه های استرپتوکوکوس آگالاکتیه جدا شده از بیماران با عفونت دستگاه ادراری با استفاده از روش Multilocus sequence typing دکتر مهدی گودرزی
بررسی یافته های اپیدمیولوژیک، رادیولوژیک و بالینی بیماران با بدخیمی خونی و کووید 19  بستری شده در مرکز آموزشی درمانی طالقانی دکتر مسعود مردانی
معرفی مدل پیش بینی کننده در خصوص عفونت بعد از عمل جراحی جااندازی باز شکستگی (ORIF) با درنظر گرفتن مدل NHSN/SIR : یک مطالعه مورد –شاهدی دکتر سعید هاشمی نظری
بررسی فروانی عفونت هلیکوباکتر پیلوری و عوامل همراه آن در مبتلایان به دیابت نوع 2 در برخی از مراکز درمانی دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و مازندران دکتر مهرداد حقیقی
ارزیابی کلونیزاسیون کاندیدایی در بیماران مبتلا به انواع بدخیمی های هماتولوژیک بستری در بخس هماتولوژی بیمارستان طالقانی طی سال 1400 دکتر سارا ابوالقاسمی
بررسی میزان هم خوانی باگایدلاین تجویز آنتی‌بیوتیک امپریک در بیماران مبتلا به پنومونی در بیمارستان لقمان در سال 1399 دکتر معصومه سرداری
 بررسی فراوانی کلونیزیشن کاندیدا، خصوصیات مولکولی و الگوی حساسیت در بیماران کاندید پیوند کبد در مرکز آموزشی درمانی طالقانی دکتر سارا ابوالقاسمی
بررسی فراوانی اختلالات شناختی بیماران مبتلا به HIV و تشخیص اختلالات شناختی مرتبط با HIV (HAND) با بکارگیری دو تست تشخیصی MOCA و Mini-Cog در بیماران مراجعه کننده به کلینیک HIV بیمارستان لقمان حکیم در سالهای 1398 و 1399 دکتر مینوش شعبانی
 بررسی شیوع آلودگی با ویروس هپاتیت A در بیماران مبتلا به ناتوانی ذهنی بستری در مراکز مراقبتی این بیماران در شهر تهران، ایران دکتر واعظ جلالی
غربالگری و شناسایی افراد مبتلا به کرونا از طریق صدای سرفه به کمک روش هوش مصنوعی دکتر علیرضا زالی
 جداسازی و شناسایی مولکولی آمیب های آزادزی پاتوژن در افراد مبتلا به ویروس کووید 19 بستری در بیمارستان های منتخب شهر تهران در سال 1400 دکتر مریم نیتی
بررسی اثر ترکیب نایسین و کولیستین بر تولید بیوفیلم و بیان ژن های pmrA pmrB در جدایه‌های مقاوم به چند داروی کلبسیلا ‏پنمونیه دکتر بهاره حاجی خانی
ثبت عوارض مرتبط با واکسن های کووید و بررسی موارد ابتلا  به کووید -19 بعد از اتمام  واکسیناسیون دکتر داوود یادگاری نیا
 بررسی تأثیر داروی Molnupiravir در درمان مبتلایان به COVID-19 با شدّت متوسط: یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده دوسوکور دکتر داوود یادگاری نیا
جداسازی و شناسایی مولکولی آمیب های آزادزی پاتوژن ایزوله شده از مخاط دهان کودکان کار در سال 1400 دکتر مریم نیتی
شناسایی مولکولی اندوسیمبیونت های ویرال تنفسی آمیب های آزادزی در بیماران مبتلا به کووید 19 در سال 1400 دکتر مریم نیتی
مقایسه اثر Tocilizumab و Tofacitinib بر پیامدهای مبتلایان به COVID-19 شدید؛ یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده open-label دکتر داوود یادگاری نیا
مولکولار تایپینگ سویه های استافیلوکوک اورئوس جدا شده از بیماران با اوتیت حاد گوش خارجی با روش تعیین توالی در چند ناحیه ژنی دکتر مهدی گودرزی
مقایسه ایمونوژنیسیتی و ایمنی واکسن آنفلوآنزای فصلی چهار ظرفیتی FluGuard® با واکسن آنفلوآنزای فصلی چهار ظرفیتی Vaxigrip در افراد 18 تا 60 ساله: یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور دکتر داودیادگاری نیا
بررسی مکانیسم و اثر پپتید اسپینگرین بر روی غشای سویه‌های اشرشیا کولای و سودوموناس ائروژینوزا دکتر فرحنوش دوستدار
مقایسه ایمونوژنیسیتی و ایمنی واکسن آنفلوآنزای فصلی چهار ظرفیتی FluGuard® با واکسن آنفلوآنزای فصلی چهار ظرفیتی Vaxigrip در افراد 18 تا 60 ساله: یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور دکتر داوود یادگاری نیا
شناسایی مولکولی و مرفولوژیک آمیب های آزادزی ایزوله شده از آب های تفریحی اتاوا در سال 1401 دکتر مریم نیتی
مقایسه اثر پماد داخل بینی موپیروسین و محلول پویدون آیوداین بر کلونیزاسیون استاف اورئوس در بینی بیماران و همچنین کادر درمانی ناقل در بیمارستان لبافی نژاد در سال 1401 دکتر سارا ابوالقاسمی
تایپینگ ایزوله های اسنیتوباکتر بومانی بسیار مقاوم به داروها(Extensively drug resistant) تولیدکننده آنزیم های کارباپنماز گرفته شده از بیماران بستری در بیمارستان های منتخب ایران با استفاده از تکنیک rep-PCR دکتر شبنم طهرانی
تعیین پلی مورفیسم پروتئین سطحی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از فاضلابهای بیمارستانی با روش پی سی آر و تعیین توالی دکتر مهدی گودرزی
کشف و شناسایی پپتید ضدمیکروبی جدا شده از گزنه و ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی آن بر علیه سویه های استاندارد استافیلوکوک اورئوس مقاوم و حساس به متی سیلین دکتر مهدی گودرزی
طراحی پپتید مهاری علیه اینترنالین A برای جلوگیری از تهاجم و ورود سلولی باکتری لیستریا مونوسیتوژنز دکتر بهاره حاجی خانی
 مرور نظام مند و فراتحلیل ارزش نمونه برداری سوزنی در تشخیص اسپوندیلودیسکیت دکتر ایلاد علوی درزم
بررسی اثر سوپرناتانت محتویات روده افراد مبتلا به سرطان کلورکتال (CRC) بر افزایش بیان ژنهای مرتبط با CRC در رده سلولی Caco2 دکتر فاطمه فلاح
تعیین میکروبیوتای گوارشی غالب در بیماران مبتلا به سرطان کلورکتال (CRC) به روش Whole Metagenome sequence دکتر فاطمه فلاح
 بررسی اثر نانواکسید منیزیم (MgO) بر بیان ژن های دخیل در تشکیل بیوفیلم و ارتباط آن با سیستم توکسین آنتی توکسین تایپII  در سویه های MDR اسینتو باکتر بومانی در مقایسه با سویه های غیر MDR دکتر سمیه دلفانی
تنظیمات قالب